Verkoopvoorwaarden

 

Preambule

 

De site is volledig eigendom van het bedrijf Plaque.be., evenals alle gerelateerde rechten.
Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaren. Echter, hypertext-achtige links naar de site zijn toegestaan ​​zonder specifieke verzoeken.

 

 1. Acceptatie van voorwaarden

 

De klant erkent gelezen te hebben, op het moment van bestellen, bijzondere verkoopvoorwaarden uiteengezet op dit scherm en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen Plaque.be en haar klant., beide partijen aanvaarden ze zonder voorbehoud. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen., tenzij voorafgaande vrijstelling, uitdrukkelijk en schriftelijk.

 

 1. Site beheer

 

Voor een goed beheer van de site, Plaque.be kan dit op elk moment doen :

 • opschorten, de toegang tot de gehele of een deel van de site onderbreken of beperken, toegang tot de site reserveren, of naar bepaalde delen van de site, aan een specifieke categorie internetgebruikers,
 • verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten,
 • de site opschorten om updates uit te voeren.

 

Plaque.be kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing., afbreken, moeilijkheden of onderbreking van de werking, het verhinderen van de toegang tot de site of een van de functionaliteiten ervan.

Het siteverbindingsmateriaal dat u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, vooral tegen virale aanvallen via internet.. U bent tevens als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt..

 

 1. Producten

 

Foto's ter illustratie van de producten, vallen niet binnen de contractuele reikwijdte.
Als er fouten worden geïntroduceerd, nooit, Plaque.be kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Het merendeel van de producten die Plaque.be aan haar klanten aanbiedt, is beschikbaar in ons magazijn.

Fysiek niet in staat zijn om het commerciële eigendom van de handelsmerken te controleren, sigaren, logo's, tekeningen, foto's, … evenals modellen of projecten betreffende de verschillende registraties die ons zijn toevertrouwd en/of besteld, wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in het geval van namaak en/of rechtszaken.

De koper verplicht zich, hierbij, om Plaque.be te garanderen – VALSE Sara – BERIOT Benjamin van enige veroordeling die op dit punt tegen hem zou kunnen worden uitgesproken ; insgelijks, hij verbindt zich ertoe hem alle schade te vergoeden die hij tijdens een dergelijk geschil lijdt.

 

 1. Bestelling

 

Automatische registratiesystemen gelden als bewijs, van nature, de inhoud en datum van de bestelling.
Plaque.be bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld. De verkoop komt pas tot stand na bevestiging van de bestelling..

Plaque.be behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling of elke bestelling die het gevolg is van een computerfout, te annuleren..

Informatie verstrekt door de koper, bij het aannemen van de bestelling begaat u dit laatste : in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin het product kan worden geleverd.

 

 1. Levering

 

Na orderbevestiging, Plaque.be verbindt zich ertoe om aan zijn transporteur te leveren zodra de productie voltooid is, wat kentekenplaten betreft, en alle door de koper bestelde referenties, binnen de limiet van de beschikbare voorraad. Deze vervoerder verbindt zich ertoe de bestelling af te leveren op het door Plaque.be opgegeven adres van de koper.
De gemiddelde waargenomen levertijd bedraagt ​​72 werkuren, afhankelijk van het land van bestemming.
Plaque.be wijst namelijk elke wettelijke aansprakelijkheid af als de betaling van de belastingen niet door de klant is gedaan.

Levering vindt plaats door na.
De levering gebeurt binnen het door bpost voorziene tijdslot door rechtstreekse levering van het product aan de aangekondigde ontvanger, absoluut tegen ondertekening. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht om schadevergoeding te eisen van Plaque.be.

Indien een onderzoek naar enig probleem dat zich tijdens de levering voordoet, moet Plaque.be dit indienen bij bpost, de koper dient het einde van het genoemde onderzoek en het resultaat ervan af te wachten voordat hij een nieuwe zending van Plaque.be ontvangt.

Leveringen naar Centraal- en Oost-Europese landen worden verzorgd door bpost, voor leveringen buiten de EEG worden de leveringen gedaan door internationale postdiensten.
Bij zichtbare gebreken, de koper profiteert van het recht op retour onder de voorwaarden voorzien in dit document.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht waardoor de verkoper wordt ontheven van zijn leveringsplicht: de oorlog, de rel, het vuur, de stakingen, ongelukken en de onmogelijkheid om te worden bevoorraad. De goederen reizen altijd op risico van de ontvanger..

Controleer bij aankomst altijd uw pakket. Je hebt een deadline van 48 uur om eventuele reserveringen te maken bij de vervoerder in het geval er iets ontbreekt of beschadigd is.

 

 1. Intrekking/retour

 

In overeenstemming met de Belgische wetgeving 31 Kunnen 2014 (Economisch Wetboek – Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming). Voor elke overeenkomst op afstand, de consument heeft minimaal een termijn van 14 kalenderdagen om het contract op te zeggen. Dit recht wordt uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van reden.. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.
Als de aankoop gepersonaliseerde producten betreft (zoals onze borden en bordhouders) de klant profiteert niet van dit recht aangezien deze artikelen als artikelen worden beschouwd “Speciaal gemaakt”.

Kennisgeving van de weigering kan gebeuren via een elektronisch bericht of een aangetekende brief gericht aan PLAQUE.BE waarvan de contactgegevens onderaan de homepagina vermeld staan..
Het herroepingsrecht van de koper is afhankelijk van het retourneren van het (van de) Product(S) met een vertraging van 3 werkdagen vanaf de verzending van het elektronische bericht of de aangetekende brief waarin de weigering werd meegedeeld.

Geretourneerde producten dienen samen met de betreffende inkooporders in nieuwstaat en in de originele verpakking, die tevens in perfecte staat dient te zijn, te worden verzonden..
PLAQUE.BE betaalt het bedrag van de betreffende bestelling terug zodra wij de bestelling hebben ontvangen(S) Product(S) teruggekeerd(S) en zolang de(S) Product(S) teruggekeerd(S) bevindt zich(nt) in perfecte staat.
De kosten voor het retourneren van de (van de) Product(S), zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zullen worden gecommuniceerd tijdens het terugbetalingsproces, afhankelijk van de locatie van de koper.

 

 1. Prijs

 

De prijs wordt uitgedrukt in euro's.
De prijs vermeld op de productbladen is exclusief transport.(De transportprijs wordt berekend op basis van het adres van de klant).
De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, vermeldde alle belastingen inclusief en inclusief BTW voor België. Deze prijs omvat de prijs van de producten, afhandelingskosten, verpakking en conservering van producten, transport- en inbedrijfstellingskosten.

 

 1. Betaling

 

De aan de klant gefactureerde prijs is de prijs vermeld op de door Plaque.be verzonden orderbevestiging. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de daadwerkelijke bestelling..
Anderszins, Plaque.be behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant waarmee een geschil bestaat te weigeren..

Betaling via creditcard wordt direct in rekening gebracht op het moment van de transactie.

 

 1. Geschillen

 

Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Plaque.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook., zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die het gevolg kunnen zijn van een slechte werking of misbruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen aan de producten die door de fabrikanten zijn aangebracht. De verantwoordelijkheid van Plaque.be zal zijn, in elk geval, beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten zijn gebleven. In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, de koper heeft de mogelijkheid, voordat er juridische stappen worden ondernomen, een minnelijke oplossing te zoeken, vooral met de hulp van een beroepsvereniging in de sector, van een consumentenvereniging of een andere raad van haar keuze. Er wordt aan herinnerd dat het zoeken naar een minnelijke oplossing de situatie niet onderbreekt ” korte vertraging ” van de wettelijke garantie, noch de duur van de contractuele garantie. Er wordt aan herinnerd dat dit als algemene regel geldt en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, De naleving van de bepalingen van dit contract met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de koper zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper nakomt.

Klachten of geschillen worden altijd met aandacht en vriendelijkheid in behandeling genomen., Er wordt altijd uitgegaan van goede trouw van degenen die de moeite nemen om hun situatie uit te leggen. In geval van geschil, de klant zal bij voorrang contact opnemen met Plaque.be om tot een minnelijke oplossing te komen.
Als dat niet lukt, de rechtbank van Charleroi is als enige bevoegd, ongeacht de afleverlocatie en geaccepteerde betaalmethode.

 

 1. Garantie

 

Plaque.be garandeert dat alle producten zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd worden.
In alle gevallen, Plaque.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de regelgevende en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in het ontvangende land., De aansprakelijkheid van Plaque.be is stelselmatig beperkt tot de waarde van het product in kwestie, waarde op de verkoopdatum en zonder mogelijkheid tot verhaal tegen het merk of de onderneming die het product produceert.

 

0
  0
  Mijn wagen
  Jouw mandje is leegKeer terug naar de boetiek