Privacybeleid

1. In het algemeen

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onderdeel van uw gebruik van onze website en aanverwante diensten.. Deze verwerking wordt uitgevoerd door PLAQUE.BE (SASPJ Falise Sarah-Beriot Benjamin) als gegevensbeheerder, waarvan het hoofdkantoor Claquedent is, 44 Bij 6120 Ham/Heure en geregistreerd bij de ECB onder nummer BE 0769.358.468 in overeenstemming met de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat we “cookies” of andere soortgelijke technologieën kunnen gebruiken als onderdeel van de Website en/of Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen, en die bepaalde informatie bevatten, inclusief uw persoonlijke gegevens.

Op deze manier, de site kan automatisch standaardinformatie verzamelen. Alle indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume bij te houden, het type en patroon van verkeer dat deze site gebruikt, om het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service die wij u bieden te verbeteren.

 

Indien toepasselijk, Er kunnen “cookies” van de site-editor en/of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst, met uw akkoord. In dit geval, wanneer u voor het eerst op deze site surft, er verschijnt een verklarende banner over het gebruik van “cookies”.. Voordat u verdergaat met navigeren, u zult het gebruik van zogenaamde “cookies” moeten accepteren of weigeren. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om cookies uit te schakelen.

 

Op deze site zijn de volgende cookies aanwezig : Essentiële koekjes, van kenmerken, prestaties en doelgerichtheid.

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website worden gecommuniceerd.

2. Welke gegevens en waarom verwerken wij?

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens over u. Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt :

 • IP en cookies
 • Identificatie-informatie (naam, adres, e-mail, telefoon, enz.)
 • Contact details

Wanneer en op welke basis ?

 • Gebruik van de website (toestemming en, indien toepasselijk, legitiem belang)
 • Neem contact met ons op (toestemming en, indien toepasselijk, legitiem belang)
 • Om u gepersonaliseerde en efficiënte informatie te bieden over de gevraagde producten en diensten, hetzij via de website, per email, telefoon of sociale media.

En principe, wij ontvangen de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Echter, als u ervoor kiest om u te registreren met een sociale media-account (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn of Google), deze informatie wordt verzameld via uw sociale mediaprofiel. We raden u aan het privacybeleid van uw sociale media-serviceprovider te raadplegen om te bepalen welke gegevens door uw sociale media-serviceprovider worden verwerkt wanneer u de inlogfunctie voor sociale media gebruikt.

Wij sturen geen persoonsgegevens die u via de website heeft doorgegeven naar social media aanbieders, tenzij u toestemming heeft gegeven. Naast bovenstaande doelstellingen, wij kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken :

 • Om ze te bezorgen bij een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en betaaldienstverlener in staat te stellen aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Om ze door te geven aan de politie of gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of als er gegronde vermoedens bestaan ​​van een illegale handeling of misdaad die door u is gepleegd door uw registratie op of gebruik van de Website of de Diensten.
 • In het kader van een mogelijke fusie, overname van/door of splitsing van een derde, zelfs als deze derde partij buiten de EER is gevestigd.

3. Met wie delen wij gegevens?

Wij sturen uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden als dit niet nodig is om de Diensten te kunnen verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen externe medewerkers gebruiken om de Website en/of de Diensten aan u te leveren.. Wij zorgen ervoor dat externe verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons en na schriftelijke instructie kunnen verwerken. Wij garanderen dat alle externe onderaannemers met de nodige zorgvuldigheid zijn geselecteerd, zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens..

4. Waar verwerken wij gegevens

Wij en onze externe verwerkers verwerken uw persoonlijk identificeerbare gegevens alleen binnen de EER.

Wij kunnen uw anonieme en/of goedgekeurde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, wij zullen ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn getroffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te behouden, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens waarvan u mogelijk profiteert onder toepasselijk dwingend recht gegarandeerd zijn.

5. Hoe verwerken wij gegevens

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.. Wij zullen uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken, met eerlijkheid en transparantie. Wij zullen ons uiterste best doen om persoonsgegevens juist en actueel te houden..

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt.. Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming tot gevolg kan hebben dat u de website geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken..

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies., manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of het personeel van onze externe onderaannemers is alleen mogelijk als dit absoluut noodzakelijk is en is onderworpen aan zeer strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.. Echter, u moet begrijpen dat het garanderen van veiligheid en bescherming slechts een inspanningsverplichting is die wij naar beste vermogen zullen verrichten en nooit kan worden gegarandeerd.

Indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website of Diensten geacht kan worden te zijn (A) een schending van de voorwaarden of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, (B) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (C) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen die eigendom zijn van ons of onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (D) op welke manier dan ook illegaal of oneerlijk, discriminerend of beledigend, wij kunnen uw persoonsgegevens in ons belang verwerken, die van onze partners of derde partijen.

6. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens ?

De bewaartermijn van gegevens varieert afhankelijk van de aard van de geleverde dienst. Wij bewaren uw gegevens :

 • zo lang als nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt.
 • zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, contractueel en juridisch en om onze commerciële operationele activiteiten te vervullen.

7. Jou rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken. Toegangsverzoeken voor doeleinden die duidelijk schadelijk voor ons zijn en overbelasting of schade kunnen veroorzaken, worden echter niet verwerkt.

U heeft het recht om te verzoeken dat eventuele onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd.

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw machtiging op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@plaque.be.

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid of wanneer u de toestemming voor verwerking intrekt.. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke en reglementaire verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen die ons ervan kunnen weerhouden de betreffende persoonsgegevens te verwijderen..

In plaats van om verwijdering te verzoeken, U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer (A) u betwist de juistheid van deze gegevens, (B) de verwerking is onrechtmatig, (C) de gegevens zijn niet langer bruikbaar voor de gestelde doelstellingen, maar je hebt het nodig om jezelf te verdedigen in een juridische procedure.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere voorwaarden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.. Of de betreffende verwerking als direct marketing is aangemerkt, u heeft het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, u heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd formaat te ontvangen, veelgebruikte en machinaal leesbare en, indien technisch mogelijk, u heeft het recht om deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven. De technische haalbaarheid hiervan wordt exclusief door ons beoordeeld.

Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de bovengenoemde rechten te doen gelden, U kunt een e-mail sturen naar info@plaque.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en de reden waarom u dit wilt uitoefenen.. Het moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van een geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen na ontvangst van een dergelijk verzoek.. Als het verzoek gerechtvaardigd is, wij reageren zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk binnen dertig uur (30) dagen na ontvangst van het verzoek.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, U kunt ons altijd contacteren via het e-mailadres info@plaque.be. Als ons antwoord nog steeds onbevredigend is, het staat u vrij om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Druk op Straat 35, 1000 Brussel. Voor meer informatie, surf verder www.autoriteprotectiondonnees.be.

 

0
  0
  Mijn wagen
  Jouw mandje is leegKeer terug naar de boetiek